Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Historija

 

Junij/smažki 2017

 

25. junija 2017 (druga njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (fararka Katharina Köhlerowa)
25. Juni 2017 (zweiter Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrerin Katherina Köhler)

22. junija 2017 16:30 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
22. Juni 2017 16:30 Evangelisches Zentrum Cottbus: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

21. junija 2017 08:00 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu: Wulět k dolnołužyskim cerkwjam. Pśizjawjenje pód ☎ +49 355 792829
21. Juni 2017 08:00 Schule für niedersorbische Sprache und Kultur: Ausflug zu niederlausitzer Kirchen. Anmeldung unter ☎ +49 355 792829

18. junija 2017 (prědna njeźela pó swětej tšojosći) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ H.-Ch. Schütt)
18. Juni 2017 (erster Sonntag nach Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer H.-C. Schütt)

18. junija 2017 10:00 Serbski domowniski źeń w Šprjejcach
18. Juni 2017 10:00 Sorbischer Heimattag in Spreewitz

14. junija 2017 19:00 Chóśebuski měsćański muzej: Pśedstajenje nowośišća knigłow chóśebuskego reformatora Jana Brězana
14. Juni 2017 19:00 Stadtmuseum Cottbus: Vorstellung einer Neuausgabe von Schriften des Cottbuser Reformators Johannes Briesmann

12. junija 16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: Zmakanje Źěłoweje kupki "Serbska namša"
12. Juni 2017 16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Treffen der AG "Wendischer Gottesdienst"

11. junija 2017 (swěta tšojosć) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Bernd Pittkunings)
11. Juni 2017 (Trinitatis) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

13. junija 2017 18:30 spiwanje pśi wognišćom wu Krygarjec w Wuježku
13. Juni 2017 18:30 Singen am Lagerfeuer bei Krügers in Wuischke

08. junija 2017 19:00 Serbski dom: Finisaža wustajeńca K. Vouka „Satkula“
08. Juni 2017 19:00 Wendisches Haus: Finisage der Ausstellung von K. Vouk „Satkula“

05. junija 2017 (drugi swětkowny swězeń) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Till Wojto)
05. Juni 2017 (Pfingstmontag) RBB 13:30: Wendische Andacht (Till Voigt)

05.06.2017 14:00 Swětkowna namša w Turjeju (faraŕ Cyril Pjech)
05.06.2017 14:00 Pfingstgottesdienst in Tauer (Pfarrer Cyrill Pech)

04. junija 2017 (swětkownica) serbski rozgłos MDR 12:00: Nabóžnina (fararka Jadwiga Malinkowa)
04. Juni 2017 (Pfingstsonntag) Sorbischer Rundfunk des MDR 12:00: Sorbische Andacht (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

04. junija 2017 (swětkownica) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Dieter Schütt)
04. Juni 2017 (Pfingstsonntag) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Dieter Schütt)

04. junija 2017 noc wótwórjonych cerkwjow w Chóśebuzu 21:00: Kupka serbska namša pśepšosyjo na muzikaliski program z Geraldom Šejnom a kupku "Kula Bula" do cerkwje sw. E. Steinoweje 

04. Juni 2017 Nacht der offenen Kirchen in Cottbus 21:00: Die AG Wendischer Gottesdienst lädt zum musikalischen Programm mit Gerald Schön und der Gruppe "Kula Bula" in die St. Edith-Stein-Kirche ein.

 

 

Maj/rozhelony 2017

31. maja 2017 07:00 Ekskursija do drewjaneje cerkwicki w Klępsku ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu
31. Mai 2017 07:00 Exkursion zur Holzkirche Klemzig mit der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur

28. maja 2017 (šesta njeźela pó jatšach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (dr. Hartmut Leipner)
28. Mai 2017 (Exaudi) RBB 13:30: Wendische Andacht (Dr. Hartmut Leipner)

27. maja 2017 11:00 w Barlinju Kreuzberg, cerkwja sw. Tomaša, Marjanine naměsto
Serbsko–nimska namša na Nimskem ewangelskem cerkwinem dnju pód motom "Wiźiš mě". Prjatkujo faraŕ Ingolf Kśenka a wustupujo chor Łužyca.
27. Mai. 2017 11:00 in Berlin, Thomaskirche, Mariannenplatz
Wendisch–sorbisch–deutscher Gottesdienst auf dem Deutschen evangelischen Kirchentag unter dem Motto "Du siehst mich". Es predigt Pfarrer Ingolf Kschenka. Der Chor Łuzyca tritt auf.

25. maja 2017 Ewangelski cerkwiny źen w Barlinju. Cerkwja sw. Elisabeta, Invalidenstraße 3, 20:30: Orgelowy koncert "Sichtungen" z twórbu S. Elikowskego-Winklera
25. Mai 2017 Evangelischer Kirchentag in Berlin: Elisabethkirche, Invalidenstraße 3, 20:30: Orgelkonzert mit Werk von S. Elikowski-Winkler

25. maja 2017 (stupny stwórtk) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Dieter Schütt)
25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Dieter Schütt)

24. maja 2017 Ewangelski cerkwiny źen w Barlinju „Wiźiš mě“. Wjacor zmakanjow, 19:00: Serbska wósada jo teke prezentna ze stojnicami łužyskich wósadow pla Tiergarten
24. Mai 2017 Evangelischer Kirchentag in Berlin „Du siehst mich“. Abend der Begegnungen, 19:00: Die Wendische Gemeinde ist an den Ständen der lausitzer Gemeinden am Tiergarten ebenfalls präsent

21. maja 2017 (pěśa njeźela pó jatšach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Christina Kliemowa)
21. Mai 2017 (Rogate) RBB 13:30: Wendische Andacht (Christine Kliem)

21. maja 2017 15:00 Cerkwja w Łazu: wopomnjeński koncert za Jana Pawoła Nagla
21. Mai 2017 15:00 Kirche Lohsa: Gedenkkonzert für J. P. Nagl

19. maja 2017 15:00 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu: Serbske bibliske koło "Rozmějoš, což lazujoš?"
19. Mai 2017 15:00 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus: Wendischer Bibelkreis "Verstehst du, was du liest?"

 

 

18. maja 2017 18:00 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu: Pśednosk "Serbske fararje w Gubinje" dr. Hany Kurowscyneje
18. Mai 2017 18:00 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus: Vortrag "Pfarrer in Guben im 16. – 19. Jh." von Dr. Hanna Kurowska

16. maja 2017 18:30 Bergarski dom we Wětošowje: Pśednosk "Pó reformaciji" dr. Hartmuta Leipnera
16. Mai 2017 18:30 Bürgerhaus Vetschau: Vortrag "Das wendische kulturelle Leben in der Niederlausitz nach der Reformation" von Dr. Hartmut Leipner

14. maja 2017 (stwórta njeźela pó jatšach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Bernd Pittkunings)
14. Mai 2017 (Kantate) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

11. maja 2017 17:00 Kerkojce: Nimsko–serbske spiwanje ludowych spiwow ze serbskim dušepastyrjom Ingolfom Kśenku. Ceły program kerkojskeje stacije reformacije jo w nimskej rěcy na internetnych stronach gubinskeje wósady.
11. Mai 17:00 Kerkwitz: Deutsch–wendisches Volksliedersingen mit dem wendischen Seelsorger Ingolf Kschenka. Das gesamte Programm des Europäischen Stationenwegs in Kerkwitz ist auf den Internetseiten der evangelischen Gemeinde Guben zu finden.

10. maja 2017 18:00 Pśijězd jězdźidła reformacije do Kerkojc. Ceły program kerkojskeje stacije reformacije jo w nimskej rěcy na internetnych stronach gubinskeje wósady.
10. Mai 2017 18:00 Ankunft des Geschichtenmobils in Kerkwitz. Das gesamte Programm des Europäischen Stationenwegs in Kerkwitz ist auf den Internetseiten der evangelischen Gemeinde Guben zu finden.

10. maja 2017 18:30 Radna žurla w Tšupcu: Pśednosk Jana Malinka "Reformacija a Serby"
10. Mai 2017 18:30 Ratssaal Straupitz: Vortrag von Jan Malink "Die Reformation und die Wenden"

07. maja 2017 (tśeśa njeźela pó jatšach) 14:00 w Kerkojcach
Mały cerkwiny źeń za Łužycu w Kerkojcach. Woswěśijomy dwójorěcnu namšu z wušym promštom M. Herchom, promštowku U. Menzel a fararku K. Köhlerowu. Ewangelium w serbskej rěcy cyta dr. H. S. Leipner. Wšyknym jo pó namšy kazane na kafej a mazańc a na diskusijne rundy wó pśichoźe Łužyce.
Ceły program kerkojskeje stacije reformacije jo w nimskej rěcy na internetnych stronach gubinskeje wósady.
07. Mai 2017 (jubilate) 14:00 Kerkwitz
Kleiner Kirchentag für die Lausitz in Kerkwitz. Wir feiern einen zweisprachigen Gottesdienst mit Generalsuperintendent M. Herche, Superintendentin U. Menzel und Pfarrerin K. Köhler. Das Evangelium auf Wendisch liest Dr. H. S. Leipner. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Kaffee und Kuchen und zu Diskussionsrunden über die Zukunft der Lausitz eingeladen.

Das gesamte Programm des Europäischen Stationenwegs in Kerkwitz ist auf den Internetseiten der evangelischen Gemeinde Guben zu finden.

07. maja 2017 (tśeśa njeźela pó jatšach) 11:00 Michałska cerkwja w Budyšynje: Wótwórjenje hustajeńcy "Serbske cerkje mjazy Lubijom a Luborazom"

07. Mai 2017 (jubilate) 11:00 Michaeliskirche Bautzen: Eröffnung der Ausstellung "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose"

07. maja 2017 (tśeśa njeźela pó jatšach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Cyril Pjech)
07. Mai 2017 (Jubilate) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Cyrill Pech)

07. maja 2017 (tśeśa njeźela pó jatšach) 14:00 Slěpo: Wósadne wótpołdnjo (fararka Jadwiga Malinkowa)
07. Mai 2017 (Jubilate) 14:00 Schleife: Gemeindenachmittag (Pfarrerin Jadwiga Mahlink)

01. maja 2017 kóńc hupisanja Lužyskego myta Albinusa Mollerusa
01. Mai 2017 Ausschreibungsschluss für den Lausitzer Albinus-Mollerus-Preis

 

 

 

 

 

 

 

Apryl/nalětny 2017

30. apryl 2017 (druga njeźela pó jatšach) 10:00 w Kórjenju: Dwójorěcna namša z fararku R. Magirius a dr. H. S. Leipner. Prjatkujo R. Šołtka. Wšyknym jo pó namšy kazane na kafej a mazańc.
30. April 2017 (misericordias domini) 10:00 Kahren: Zweisprachiger Gottesdienst in Kahren mit Pfarrerin R. Magirius und Dr. H. S. Leipner. Die Predigt hält R. Schultke. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

 

30. apryl 2017 (druga njeźela pó jatšach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (dr. Christiana Piniekowa)
30. April (
Misericordias domini) RBB 13:30: Wendische Andacht (Dr. Christiane Piniek)

25. apryl 2017 09:00 Serbska cerkwja w Chóśebuzu: Serbska prjatkarska konference
25. April 2017 09:00 Klosterkirche Cottbus: wendische Predigerkonferenz

24.04.2017 16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zmakanje Kupki Serbska namša
24.04.2017 16:00 Evangelisches Zentrum: Zusammenkunft der Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst

23. apryl 2017 (prědna njeźela pó jatšach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (dr. Hartmut S. Leipner)
23. April (erster Sonntag nach Ostern) RBB 13:30: Wendische Andacht (Dr. Hartmut S. Leipner)

23. apryl 2017 (prědna njeźela pó jatšach) 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Prjatkowanje prof. dr. Rolfa Wischnatha wó górjejstawanju
23. April 2017 (Quasimodogeniti) 10:00 Oberkirche Cottbus: Predigt von Prof. Dr. Rolf Wischnath über die Wiederauferstehung

23. apryl 2017 (prědna njeźela pó jatšach) 13:45 Rowno: jatšowne rozchójźowanje pśeśiwo wótbagrowanjeju – wupadnjo!
23. April 2017 (Quasimodogeniti) 13:45 Rohne:Osterspaziergang gegen Abbaggerung – abgesagt!  

20.04.2017 16:30 Serbski dom w Chóśebuzu: pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
20.04.2017 16:30 Wendisches Haus Cottbus: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

19. apryl 2017 Budyšyn: pósejźenje pśedsedarstwa Serbskego ewangelskego towaristwa
19. April 2017 Bautzen: Vorstandssitzung des Sorbischen Evangelischen Vereins

17. apryl 2017 (drugi jatšowny swěźeń) 09:30: Serbska jatšowna namša w picańskej cerkwi. Prjatkujo faraŕ Ingolf Kśenka. Picańska wósada a Kupka serbska namša wutšobnje pśepšosujotej. Wšyknym jo pó namšy kazane na kafej a mazańc z zgromadnim spiwanim.
17. April 2017 (2. Osterfeiertag) 09:30: Wendischer Ostergottesdienst in der Kirche Peitz. Es predigt Pfarrer Ingolf Kschenka. Die Kirchengemeinde Peitz und die Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst laden herzlich ein. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Kaffee und Kuchen mit gemeinsamen Singen eingeladen.

 

17. apryl 2017 (drugi jatšowny swěźeń) Bramborske serbske radijo 12:30: Serbska jatšowna namša w picańskej cerkwi
17. April (Ostermontag) RBB 12:30: Wendischer Ostergottesdienst in der Kirche Peitz

16. apryl 2017 (jatšownica) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Cyril Pjech)
16. April (Ostersonntag) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Cyrill Pech)

16. apryl 2017 (jatšownica) 06:00 jatšowne spiwanje we Wuježku
16. April 2017 (Ostermontag) 06:00 Ostersingen in Wuischke

16. apryl 2017 (jatšownica) 07:00 Rowne: Nabóžnina na kjarchobje (fararka Jadwiga Malinkowa)
16. April (Ostersonntag) 07:00 Rohne: Sorbische Andacht auf dem Friedhof  (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

14. apryl 2017 (śichy pětk) 16:00 Dešno: Wustup Chora Łužyca w cerkwi
14. April (Karfreitag) 16:00 Dissen: Auftritt des Chores Łužyca in der Kirche

09. apryl 2017 (šesta njeźela spótnego casa/bałabnica) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Helmut Hupac)
09. April (Palmarum) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Helmut Huppatz)

04. apryl 2017 18:00 pśedstajenje knigłow „Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“ w Nimskej cerkwi z promštom J. Malinkom, žurla Bonhoeffera
04.04.2017 18:00 Buchpräsentation „500 Jahre Reformation“ in der Oberkirche mit dem sorbischen Superintendenten Jan Mahling, Bonhoeffer-Saal

02. apryl 2017 (pěta njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Bernd Pittkunings)
02. April (Judika) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

02. apryl 2017 (pěta njeźela spótnego casa) Serbski program MDR 12:00: Nabóžnina (fararka Jadwiga Malinkowa)
02. April (Judika) Sorbisches Programm des MDR 12:00: Sorbische Andacht (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

 

 

Měrc/pózymski 2017

28. měrc 2017 18:30 Wósadny dom ewangelskeje cerkwje w Kalawje: Pśednosk w nimskej rěcy "Reformacija a Serby" dr. Hartmuta Leipnera
28. März 2017 18:30 Gemeindehaus der evangelischen Kirche Calau: Vortrag "Die Reformation und die Wenden" von Dr. Hartmut Leipner

26. měrc 2017 (stwórta njeźela spótnego casa) 10:30 Serbska namša z Bóžym blidom w dešanskej cerkwi. Prjatkujo fararka Katharina Köhlerowa. Dešanska wósada a Kupka serbska namša wutšobnje pśepšosujotej. Wšykne su pó namšy kazane na kafej a mazańc.
26. März 2017 (Laetare) 10:30 Wendischer Abendmahlsgottesdienst in der Kirche Dissen. Es predigt Pfarrerin Katharina Köhler. Die Kirchengemeinde Dissen–Striesow und die Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst laden herzlich ein. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

 

26. měrc 2017 (stwórta njeźela spótnego casa) 15:00 Serbski muzej w Budyšynje: Wótwórjenje wustajeńcy "500 lět – Serby a reformacija"
26. März 2017 (Laetare) 15:00 Sorbisches Museum in Bautzen: Eröffnung der Ausstellung "500 Jahre – Die Sorben und die Reformation"

26. měrc 2017 (stwórta njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje
05. März 2017 (Laetare) RBB 13:30: Wendische Andacht

22. měrc 2017 16:30 ABC: mediacija pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
22. März 2017 16:30 ABC: Mediation des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

19. měrc 2017 (tśeśa njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Manfred Hermaš)
05. März 2017 (Okuli) RBB 13:30: Wendische Andacht (Manfred Hermasch)

13. měrc 2017 16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zmakanje Kupki serbska namša
13. März 2017 16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Treffen der Arbeitsgruppe wendischer Gottesdienst

12. měrc 2017 (druga njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje
05. März (Reminiscere) RBB 13:30: Wendische Andacht

11. měrc 2017 14:00 Serbski muzej w Budyšynje: Glowna zgromaźina Maćicy Serbskeje z pśednoskoma dr. Hartmuta Leipnera a Měrćina Wirtha wó źinsajšnem žywjenju ewangelskich Serbow
11. März 2017 14:00 Sorbisches Museum in Bautzen: Hauptversammlung der Maćica Serbska mit Vorträgen von Dr. Hartmut Leipner und Měrćin With über das heutige Leben der evangelischen Wenden/Sorben

07. měrc 2017 Nowa Niwa: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
07. März 2017 Neu Zauche: Sitzung des Beirates für wendisches/sorbisches Gemeindeleben der EKBO

06. měrc 2017 19:30 Dom biskupa Bena w Smochćicach: Seminar w spótnem casu z nimskimi pśednoskami wó reformaciju we Łužycy
06. März 2017 19:30 Bischoff-Benno-Haus in Schmochtitz: Seminar zur Fastenzeit mit deutschen Vorträgen über die Reformation in der Lausitz

05. měrc 2017 (prědna njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (faraŕ Cyril Pjech)
05. März (Invokavit) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Cyrill Pech)

04. měrc 2017 zmakanje wósadow w Rakecach (SET)
04. März 2017 Gemeindetreffen in Königswartha (Sorbischer evangelischer Verein)

 

 

Februar/swěckowny 2017

26. februar 2017 (njeźela do spótnego casa) 14:00 wósadne wótpołdnjno we Slěpem (fararka Jadwiga Malinkowa)
26. Februar 2017 (Estomihi) 14:00 Gemeindenachmittag in Schleife (Pfarrerin Jadwiga Mahlink)

26. februar 2017 (njeźela do spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Christiana Piniekowa)
26. Februar 2017 (Estomihi) RBB 13:30: Wendische Andacht (Dr. Christiane Piniek)

23. februar 2017 15:00 Zmakanje redakcije wudaśa Biblije 2018 (Serbski institut + Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t.)
23. Februar 2017 15:00 Treffen der Redaktion der Bibelausgabe 2018 (Sorbisches Institut + Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.)

22. februar 2017 16:30 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
22. Februar 2017 16:30 Evangelisches Zentrum Cottbus: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

19. februar 2017 (druga njeźela do spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Bernd Pittkunings)
19. Februar 2017 (Sexagesimä) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

17. februar 2017 09:00 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu: Pśednosk A. Roggana wó Prof. P. Thola a wupyšnjenju cerkwjow ze serbskimi motiwami
17. Februar 2017 09:00 Schule für niedersorbische Sprache und Kultur: Vortrag von A. Roggan über Prof. P. Thol

17. februar 2017 11:00 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu: Pśednosk A. Roggana wó serbsku zakopowarsku kulturu w 19. stolěśe
17. Februar 2017 11:00 Schule für niedersorbische Sprache und Kultur: Vortrag von A. Roggan über das Bild unserer Friedhöfe im 19. Jahrhundert

12. februar 2017 (tśeśa njeźela do spótnego casa) 14:00 cesćenje Jana Bogumiła Fabriciusa pla pomnika Fabriciusa w Kórjenju
12. Februar 2017 (Septuagesimä) 14:00 Ehrung von Jan Bogumił Fabricius am Denkmal in Kahren

12. februar (tśeśa njeźela do spótnego casa) 09:30 Slěpjańska cerkwja: dwójorěcna namša w spomnjeśu na 200. narodny źeń J. E. Wjelana (fararka Jadwiga Malinkowa)
12. Februar (Septuagesimä) 09:30 Kirche Schleife: zweisprachiger Gottesdienst zum 200. Geburtstag von J. E. Wjelan (Pfarrerin Jadwiga Mahlink)

12. februar 2017 (tśeśa njeźela do spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Helmut Hupac)
12. Februar 2017 (Septuagesimä) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Helmut Huppatz)

09. februar 2017 19:30 Gósćeńc Wjelbik w Budyšynje, Žytna 7: Maćicna akademija z pśednoskom Jana Malinka "Luther a Serby – legendy a fakty"
09. Februar 2017 19:30 Gaststätte Wjelbik Bautzen: Vortrag von Jan Malink "Luther und die Wenden – Legenden und Fakten"

05. februar 2017 (slědna njeźela pó Tśoch kralach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Christina Kliemowa)
05. Februar 2017 (letzter Sonntag nach Epiphanias) RBB 13:30: Wendische Andacht (Christine Kliem)

01. februar 2017 16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zmakanje Kupki serbska namša
01. Februar 2017 16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Treffen der Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst

 

 

 

Januar/wezymski 2017

29. januar 2017 (stwórta njeźela pó Tśoch kralach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Manfred Hermaš)
29. Januar 2017 (4. Sonntag nach Epiphanias) RBB 13:30: Wendische Andacht (Manfred Herrmasch)

29. januar 2017 (stwórta njeźela pó Tśoch kraloch) 12:00: nabóžnina fararki Jadwigi Malinkoweje ze Slěpego w Serbskem rozgłosu MDR
29. Januar 2017 (4. Sonntag nach Epiphanias) 12:00: Andacht mit Pfarrerin Jadwiga Malinkowa aus Schleife im Sorbischen Rundfunk des MDR

28. januar 2017 09:30 Michałska fara w Budyšynje: zgromaźina Serbskego wósadnego zwěska
28. Januar 2017 09:30 Pfarramt der Michaeliskirche Bautzen: Versammlung des Sorbischen Gemeindeverbandes

22. januar 2017 (tśeśa njeźela pó Tśoch kralach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Bernd Pittkunings)
22. Januar 2017 (3. Sonntag nach Epiphanias) RBB 13:30: Wendische Andacht (Bernd Pittkunings)

20.01.2017 15:00 fara Serbskeje cerkwje: Serbske bibliske koło nr. 2 "Rozmějoš, což lazujoš?"
20.01.2017 15:00 Pfarrhaus der Klosterkirche: Wendischer Bibelkreis Nr. 2 "Verstehst du, was du liest?"

15. januar 2017 (druga njeźela pó Tśoch kralach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Dieter Schütt)
15. Januar 2017 (2. Sonntag nach Epiphanias) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Dieter Schütt)

08. januar 2017 (prědna njeźela pó Tśoch kralach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka)
08. Januar 2017 (1. Sonntag nach Epiphanias) RBB 13:30: Wendische Andacht (wendischer Seelsorger Ingolf Kschenka)

06. januar 2017 16:30 w ABC: prědne pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
06. Januar 2017 16:30 in der Arbeitsstelle ABC: erste Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

01. januar 2017 (Nowe lěto) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. Dieter Schütt)
01. Januar 2017 (Neujahr) RBB 13:30: Wendische Andacht (Pfarrer Dieter Schütt)


    

December 2016

26. december 2016 (2. gódowny swěźeń) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. Hans-Christoph Schütt)
26. Dezember 2016 (2. Weihnachtsfeiertag) RBB 13:30 Wendische Andacht (Pfarrer Hans-Christoph Schütt)

25. decembera 2016 (gódownica) 10:00 Serbska gódowna namša w chóśebuskej Serbskej cerkwi. Prjatkujo faraŕ Ingolf Kśenka. Źiśeca namša ze Stefku Krawcojc. Wšykne su pó namšy hutšobnje kazane na kafej a mazańc.
25. Dezember 2016 (1. Weihnachtsfeiertag) 10:00
Wendischer Weihnachtsgottesdienst in der Klosterkirche Cottbus. Es predigt Pfarrer Ingolf Kśenka. Es gibt auch wieder einen Kindergottesdienst mit S. Krautz. Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

25. december 2016 (gódownica) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. Helmut
25. Dezember 2016 (2. Weihnachtsfeiertag) RBB 13:30 Wendische Andacht (Pfarrer Helmut Huppatz)

18. december 2016 (4. njeźela pśichoda): 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Dwójorěcna lužyska namša z hušym promštom Martinom Herchom
18. Dezember 2016 (4. Sonntag im Advent): 10:00 Oberkirche Cottbus: Zweisprachiger Lausitz-Gottesdienst mit Generalsuperintentent Martin Herche

18. december 2016 (4. njeźela pśichoda) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Hartmut S. Leipner)

11. december 2016 (3. njeźela pśichoda) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Bernd Pitkunnings)

10. december 2016 Cerkwja sw. Mikławša w Lipsku 10:30: ekumeniska namša pśi góźbje 300. lět Sorabije w Lipsku

04. december 2016 (2. njeźela pśichoda) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Hartmut S. Leipner)
Nowember 2016

29. nowembera 2016 Slepjańska cerkwja 18:30: diskusijne zarědowańje "Kak comy žywy byś. Lužyca w 25 lět"
29. November 2016 Kirche Schleife 18:30: Diskussionsveranstaltung "Wie wollen wir leben? Die Lausitz in 25 Jahren"

27. nowembera 2016 Dešańska cerkwja 15:00: Spiwanje k pśichodoju z chorom Łužyca. Wótworjenje hustajeńcy "Janźele".
27. November 2016 Kirche Dissen 15:00: Adventssingen mit dem Chor Łužyca. Eröffnung der Ausstellung "Engel".

27. nowembera 2016 09:30 dwójorěcna namša we Slěpem ze źognowanim Slěpjańskego dźećatka (f. Jadwiga Malinkowa)
27. November 2016 09:30 zweisprachiger Gottesdienst in Schleife mit der Segnung des "Slěpjańske dźećatko" (Pf. Jadwiga Mahling) 

27. nowembera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Christiana Piniekowa)

26. nowember 2016 Plakat Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. z gronkom lěta 2017 jo wujšeł w dolnoserbskej–nimskej a górnoserbsku–nimskej rěcy
26. November 2016 Plakat des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V. mit der Jahreslosung 2017 in Niedersorbisch–Deutsch und Obersorbisch–Deutsch erschienen

21. nowembera 2016 Ewangelski centrum w Chóśebuzu 17:00: zmakanje Kupki serbska namša
21. November 2016 Evangelisches Zentrum Chottbus 17:00: Treffen der Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst

20. nowembera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Helmut Hupac)

13. nowembera 2016 Bramborske serbske radijo 12:30 Portrej serbskeje žeńskeje: Christiana Piniekowa

13. nowembera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Helmut Kurjo)

10. nowembera 2016 Wósadny dom ewangelskeje cerkwje w Kalawje 18:30: Pśednosk Martiny Nowakowje wó nałogu zakopowanja njewóženjonych luźi: "Pomniki lubosći"

06. nowembera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Madlena Norbergowa)

 

Oktober 2016

31. oktobera 2016 Nowy wosadnik nr. 3 jo hujšło.

31. oktobera 2016 (swěźeń reformacije) 10:00 
Serbska namša z Bóžym blidom a źiśecu namšu w Drjejcach. Prjatkujo faraŕ Ingolf Kśenka. Wšykne su pó namšy hutšobnje kazane na kafej a mazańc a serbske spiwanje.
31. Oktober 2016 (Reformationsfest) 10:00
Wendischer Abendmahlsgottesdienst in Drewitz. Es predigt Pfarrer Ingolf Kśenka. Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich zu Kaffee und Kuchen und wendischem Gesang eingeladen.

31. oktobera 2016 Bramborske serbske radijo 12:30 Nabóžne słowa a pśinosk Ze žywjenja serbskeje kśesćijańki

31. oktobera 2016 Nimska cerkwja 10:00: Ekumeniska namša z promštowku U. Menzeloweju. Cytanje psalma a ewangeliuma w serbskej rěcy (M. Grožyška ze Žylowa)
31. Oktober 2016 Oberkirche 10:00: Ökumenischer Gottesdienst mit der Superintendentin U. Menzel. Psalm- und Evangeliumslesung auf Wendisch (M. Groschischka aus Cottbus-Sielow)

31. oktobera 2016 10:00 wejsny swěźeń a namša za zachowanje stwórby we Wótšowašu pód motom "Reformacija něnt". Namša z fararjom M. Berndtom.
31. Oktober 2015 10:00 Dorffest und Gottesdienst in Attawasch unter dem Motto "Reformation jetzt". Gottesdienst mit Pfarrer M. Berndt.

31. oktobera Čornobóh 14:00: lětna zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa

30. oktobera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Ch. Kliemowa)

30. oktobera 2016 10:00 cerkwja we Werbnje: Błošański cerkwiny źeń. ➚ Link na program (wopśimujo kjarliže ze serbskimi štuckami)
30. Oktober 2016 10:00 Kirche Werben: Spreewaldkirchentag ➚ Link zum Programm (enthält Lieder mit wendischen Strophen)

16. oktobera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. C. Pjech) 

14. oktobera 2016 Serbska cerkwja we Złem Komorowje 19:00: Cytanje Jurija Kocha z knigłow "Windrad auf dem Dach". Muzikaliske pśewóźowanje Matthias Kießling
14. Oktober 2016 Wendische Kirche Senftenberg 19:00: Lesung von Jurij Koch aus dem Buch "Windrad auf dem Dach". Musikalische Begleitung Matthias Kießling

10. oktobera 2016 17:00 ewangelski centrum w Chóśebuzu: pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
10. Oktober 2016 17:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V. 

09. oktobera 2016 16:00 ewangelska cerkwja w Derbnje: zgromadny koncert chora uralskich Kozakow, mandolinskege orchestra Cersk a dolnoserbskego źiśecego chora
09. Oktober 2016 16:00 Gemeinsames Konzert mit dem Niedersorbischen Kinderchor, dem Orchester Tschernitz und den Uralkosakenchor in der Evangelischen Kirche Döbern 

09. oktobera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. M. Norbergowa) 

03. oktobera 2016 17:00 Wětošojska serbsko–nimska dwójna cerkwja: SLA pśedstajijo oratorium "Žně" wót Korla Awgusta Kocora 
03. Oktober 2016 17:00 Wendisch-deutsche Doppelkirche Vetschau: SLA-Aufführung Oratorium "Žně" von Korla August Kocor 

02. oktobera 2016 Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. H. Hupac) 

 

 

September 2016

28. septembera 2016 19:00 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pśednosk a rozgrono z rabbinarjom prof. Walterom Homolku "Jezus ze žydojskego wida"
28. September 2016 19:00 Wendische Kirche Senftenberg: Vortrag und Gespräch mit Rabbiner Prof. Walter Homolka "Jesus aus jüdischer Sicht"

25. septembera 2016 (wósymnasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (A. Dawmowa)

18. septembera 2016 (sedymnasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (A. Krawcojc)

17. septembera 2016 Pósejźenje serbskeje pśirady EKBO w Lubanje

14. septembera 2016 16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zgromadne pósejźenje pśedsedarstwowu Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. a Maćice Serbskeje

11. septembera 2016 (śestnasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Hartmut Leipner)

11. septembera 2016 (16. njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Dwójorěcna namša we wětošowskej Serbskej cerkwi. Prjatkujo faraŕ Helmut Hupac, liturgija faraŕ Dieter Schütt.
11. September 2016 (16. Sonntag nach Trinitatis) 10:00 Wendisch–deutscher Gottesdienst in der Wendischen Kirche Vetschau. Es predigt Pfarrer Helmut Huppatz, Liturgie Pfarrer Dieter Schütt.

 

09. septembera 2016 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu 15:00: Bibliske koło "Rozmějoš, což lazujoš"

 

08. septembera 2016 14:30 zejźenje w zakładnej šuli w Picnju, Šulska droga 2, "Strukturna změna we Łužycy – pśedstajenja wó pśichoźe Picnja a hokoliny". Pśizjawjenja do 31.08.2016 w superintendenturje chóśebuskego cerkwinego hokrejsa, Droga Gertraudty 1, D-03046 Chóśebuz abo na suptur-cottbus(at)ekbo.de 
08. September 2016 14:30 Tagung in der Mosaikgrundschule Peitz, Schulstraße 2, "Strukturwandel Lausitz: Bilder einer Zukunft für Peitz und Region".
Anmeldungen bis zum 31.08.2016 in der Superindententur des Kirchenkreises Cottbus, Gertraudtenstraße 1, 03046 Cottbus oder über suptur-cottbus(at)ekbo.de 

04. septembera 2016 (15. njeźela pó swětej Tšojosći) 14:00 Miłoraz:serbsko–nimska namša na 50. wrośenicu źělnego pśesedlenja Miłoraza. Prjatkujo promšt konsistoriuma dr. Christian Stäblein. Pó namše se pśepšojujo na gromadne kafejpiśe we wejsnej žuri w Slěpem.
04. September 2016 (15. Sonntag nach Trinitatis) 14:00 Mühlrose: wendisch–deutscher Gottesdienst zum 50. Jahrestag der Teilumsiedung von Mühlrose. Es predigt Probst Dr. Christian Stäblein. Nach dem Gottesdienst wird zum gemeinsamen Kaffeetrinken in den Gemeindesaal Schleife eingeladen.

04. septembera 2016 (15. njeźela pó swětej Tšojosći) 9:00
Dwójorěcna namša na kokot w Dešnje. Prjatkujo fararka Katharina Köhlerowa.
04. September 2016 (15. Sonntag nach Trinitatis) 9:00
Wendisch–deutscher Gottesdienst zum Kokot in Dissen. Es predigt Pfarrerin Katherina Köhler.

04. septembera 2016 (pěśnasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Christiana Piniekowa)

Awgust 2016

28. awgusta 2016 (styrnasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Hans-Christoph Schütt)

28. awgusta 2016 (styrnasta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 namša pśi gózbje bórkojskego domowniskego a drastwinego swěźenja
28. August 2016 (14. Sonntag nach Trinitatis) 10:00 Gottesdienst zum Burger Heimat- und Trachtenfest

25. awgusta 2016 mósćańska cerkwja: koncert młoźinskego chora „Arion“ z Osseciskeje w Kaukasusu. Wuspiwaju w rusojskej rěcy.
25. August 2016 Kirche Heinersbrück: Konzert des Jugendchores „Arion“ aus dem Kaukasus in russisch.

22. awgusta 2016 Ewangelski centrum w Chóśebuzu:16:00 zmakanje Kupki serbska namša a 17:00 pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.
22. August 2016 Evangelisches Zentrum Cottbus: 16:00 Zusammenkunft der Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst und 17:00 Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

21. awgusta 2016 (13. njeźela pó swětej Tšojosći) 9:30

Serbska namša z fararjom Ingolfom Kśenku w Janšojcach. Wóna se wótmějo w ramiku Serbskego festiwala. Pó pěśich lětach pilnego a žurnego źěła projektoweje kupki su nowe spiwarske z mjenim "Tyca" gótowe. Su hudane wót nakładnistwa Wichern w Barlinju w nadawki Serbskeje pśirady EKBO. Pśedstajenje "Tyce" ze spiwanim buźo na toś tom serbskem swěźenju.
21. August 2016 (13. Sonntag nach Trinitatis) 9:30
Wendisch–deutscher Gottesdienst mit Pfarrer Ingolf Kschenka in Jänschwalde. Er findet im Rahmen des Wendischen Festivals statt. Nach fünf Jahren fleißiger und anstrengender Arbeit der Projektgruppe ist das neue Liederbuch mit dem Titel "Tyca" (Regenbogen) fertiggestellt. Es wird vom Wichernverlag Berlin im Auftrag des Sorben/Wenden-Beirates der EKBO herausgegeben. Die Vorstellung von "Tyca" mit seinen Liedern erfolgt auf dem wendischen Fest.

 

21. awgusta 2016 (tśinasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 12:30: live z Janšojc wót festiwala serbskeje kultury, 13:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Hans-Christoph Schütt)

21. awgusta 2016 (tśinasta njeźela pó swětej Tśojosći) 14:00 Wósadne wótpołdnjo w Slěpem (fararka Jadwiga Malinkowa)
21. August 2016 14:00 Gemeindenachmittag in Schleife (Pfarrerin Jadwiga Mahling)

20. awgusta 2016 familijowe wandrowanje z Krygerojc familiju a dwórowy swěźeń we Wuježku pla Bukec. Wšykne młode familije a te, kenž su młode wóstali a raźi wandruju su lubje pśepśosone

14. awgusta 2016 (dwanasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Dieter Schütt)

07. awgusta 2016 (jadnasta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Bernd Pittkunings)

07. awgusta 2016 (jadnasta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Serbsko–nimska namša z fararjom Thomasom Jägerom w Nowej Niwje a 14:00 rejtowanje wó kólac.

07. August (11. Sonntag nach Trinitatis) 10:00 Wendisch–deutscher Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Jäger in Neuzauche und 14:00 Stollenreiten

 

 

Julij 2016

31. julija 2016 (10. njeźela pó swětej Tšojosći) 14:00
Serbska namša we Złem Komorowje z fararjom Dieterom Schüttom. Pó namšy su wšykne hutšobne kazane na kafejpiśe a spiwanje ze serbskim dušepastyrjom Ingolfom Kśenku.
31. Juli  2016 (10. Sonntag nach Trinitatis) 14:00
Wendischer Gottesdienst mit Pfarrer Dieter Schütt. Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich zum Kaffetrinken und Singen mit dem wendischen Seelsorger Ingolf Kschenka eingeladen.

 

31. julija 2016 (źaseta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Adelheid Dawmowa)

25. julija – 01. awgusta 2016 w Krakówje: mjazynarodne swětowe zmakanje młoźiny. Z Górneje Łužyce wobźělijo se wěcej ako 50 serbskich młodostnych. Pódla jo teke reportarka  Bramborskego serbskego radija K. Fidekowa. Jo to 31. take zmakanje katolskeje cerkwje. Oficialna tema lětosa jo gronko z prjatkowanja na górje: "Zbóžne su te zmilne, pśeto wóni budu zmilnosć dostaś." Bamž Franciskus teke buźo w Krakówje.

24. julija 2016 (źewjeta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. Helmut Hupac)

22. julija 2016 18:00 Lěsćańska cerkwja: wótwórjenje hustajeńce "Karl Volk. Satkula abo (st)wór(jon)a krajina" (Hustajeńca se wótmějo 22.07.–17.08. Lěsćańska cerkwja jo wótwórjona sobotu a njeźele z. 10:00 do 12:00 a 2:00 do 4:00 abo pó pśipowěźenjeju pód 035751 12690 abo 035751 12099.)
22. Juli 2016 18:00 Kirche Lieske (Ortsteil von Neu-Seeland bei Welzow): Eröffnung der Ausstellung "KARL VOUK. SATKULA oder die Wa(h)re Landschaft" (Die Ausstellung findet vom 22.07.-17-08. statt. Die Kirche Lieske ist am Sonnabend und Sonntag 10:00–12:00 und 14:00–16:00 oder nach Anmeldung unter 035751 12690 oder 035751 1209 geöffnet.) 

17. julija 2016 (wósyma njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. Helmut Hupac)

11. julija 2016 18:00 Zakładna šula w Tšupcu: pśedstajenje "Młodego Mollerusa" (projekt huknikow pód wjednistwom U. Gutšmita)
Z11. Juli 2016 18:00 Grundschule Straupitz: Theatervorstellung des Schülerprojektes  "Młody Mollerusunter Leitung von Uwe Gutschmidt

11. julija 2016 16:30 zmakanje Kupki serbska namša w Prjawozu pla fararja H. Hupaca
11. Juli 2016 16:30 Zusammenkunft der Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst in Fehrow bei Pfarrer H. Huppatz

10. julija 2016 (sedyma njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Madlena Norbergowa)

03. julija 2016 (šesta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Manfred Hermaš)

 

 

 

Junij 2016

26. junija 2016 (pěta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Christiana Piniekowa)

26. junija 2016 (pěta njeźela pó swětej Tšojosći)
Kolekta jo w cerkwjach chóśebuzkege cerkwinego hokrejza zezběrana za serbsku wósadu.
26. Juni 2016 (fünfter Sonntag nach Trinitatis)
Die Kollekte wird in den Kirchen des Cottbuser Kirchenkreises für die wendische Gemeinde gesammelt.

24. junija 2016 15:30 Měsćański muzej w Chóśebuzu: Pśedstajenje nowych knigłow H. Nowaka

19. junija 2016 13:00 Jańske rejtowanje w Kózlej
19. Juni 13:00 Johannisreiten in Casel

19. junija 2016 (stwórta njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Bernd Pittkunings)

19. junija 2016 (stwórta njeźela pó swětej Tšojosći) 09:30 Namša w Trjebinje na wótwórjenje dudakowego festiwala (fararka J. Malinkowa, M. Hermaš)
19. Juni 2016 09:30 Gottesdienst in Trebendorf zur Eröffnung des Blasmusikfestivals (Pfarrerin J. Mahlink, M. Hermasch)

18./19. junija 23. Błośański jański mark w Tšupcu
18./19. Juni 23. Spreewälder Johannismarkt in Straupitz

16. junija 2016 Kubłańske wiki w Dolnoserbskem gymnasium. Kupka serbska namša presentěrujo móžnosći źěła na cerkwinem pólu

14. junija 2016 8:00 Ekskursija šule za dolnoserbsku rěc a kulturu: Historiski huznam cerkwjow za huwiśe serbskego wědobnja (Marija Elikowska-Winklerowa)
14. Juni 2016 8:00 Exkursion der Niedersorbischen Sprachschule: Historische Bedeutung der Kirchen für die Entwicklung des sorbischen/wendischen Bewusstseins

13. junija 2016 17:30 Pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. 

12. junija 2016 (tśeša njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Cerkwja sw. Jana: Serbski domowniski źeń we Wórjejcach
12. Juni 2016 10:00 Johanneskirche: Sorbischer Heimattag in Hoyerswerda

12. junija 2016 (tśeša njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Christina Kliemowa)

05. junija 2016 (druga njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Cyril Pjech)

04. junija 2016 18:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Jubilejny koncert Zwězka serbskich spiwarskich towaristwow
04. Juni 2016 18:00 Oberkirche St. Nikolai Cottbus: Jubiläumskonzert des Bundes sorbischer Gesangvereine

 

 

29. maja 2016 (prědna njeźela pó swětej Tšojosći)
10:30 Dwójorěcna namša z górejbranim w Gołbinje z fararjom Klausom Nathom. Maja Šramojc jo była w serbskej drastwje górejbrana. Maja a jeje sotša Ronja, kótarejž źotej na Dolnoserbski gymnazium, stej měłej serbske cytanje. 
29. Mai 2016 (erster Sonntag nach Trinitatis)
10:30 Wendisch–deutscher Konfirmationsgottesdienst in Gulben mit Pfarrer Klaus Natho

29. maja 2016 (prědna njeźela pó swětej Tšojosći)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Cyril Pjech)

28. a 29. maja 2016
70. Serbski ewangelski cerkwiny źeń w Slěpem
sobota 14:00 wótwórjenje w cerkwje, 15:00 pśednosk Juliany Kaulfürstoweje "Płachta pełna huliconwańkow – Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje"
njeźela 10:00 swěźeńska namša z Bóžym blidom, prjatujo superintentent Jan Malink, spiwa kupka "Kólesko". Dajo teke źiśeca namša. 12:00 wobjed w Serbskem kulturnem centrumje. 13:00 połdnjowa pśestawka z ludowymi spiwami a wšakokakimi pśinoskami, hustup "Rowniskich głosow". 15:00 kóńcna nabožnina
Swěźeńska namša se wusćełaju live w serbskem rozgłosu MDR.
Na serbski cerkwiny źeń se póbitujo jězdnu słužbu. Chtož co sobu na njeźelnu namšu jěś, móžo se pśizjawiś pla dr. Christiany Piniekoweje (telefon 0355 4858745, z AB, christiane.piniek(at)gmx.de).
28./29.05. Sorbisch/wendischer Kirchentag in Schleife. – Ein Fahrdienst wird angeboten. Wer zum Gottesdienst am Sonntag mitfahren möchte, kann sich bei Dr. Christiane Pieniek anmelden. 

25. maja 2016 09:00 Serbski institut w Chóśebuzu: zmakanje Kupki "Biblija 1868/2018"

23. maja 2016 (na swětu Tšojosć)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Antje Krawcojc)

16. maja 2016 (drugi swětkowny swězeń) 09:30
Dwójorěcna namša z Bóžym blidom we Slěpem (fararka Jadwiga Malinkowa, Manfred Hermaš)
16. Mai 2016 (2. Pfingstfeiertag) 09:30
Zweisprachiger Gottesdienst mit Abendmal in Schleife (Pfarrerin Jadwiga Mahling, Manfred Hermasch)

16. maja 2016 (drugi swětkowny swězeń) 14:00
Serbska namša w Turjeju. Liturgija a prjatkowanje: faraŕ Cyril Pjech. Na orgelach grajo Marika Šulcojc. Pó namšy su wšykne kazane na kafejpiśe w cerkwi.
16. Mai 2016 (2. Pfingstfeiertag) 14:00
Wendischer Gottesdienst in Tauer. Liturgie Pfarrer Cyrill Pech. Auf der Orgel spielt Marika Schulz. Nach dem Gottesdienst sind alle zum Kaffeetrinken in der Kirche eingeladen.

16. maja 2016 (drugi swětkowny swězeń)
Bramborske serbske radijo 12:30: Nabóžne husćełanje (Manfred Hermaš)

15. maja (swětkownica) 21:00–01:00: Ewangelsko–metodistiska cerkwja w Chóśebuzu na Virchojskej 41:
Kupka serbska namša a serbski pěsnjaŕ Bernd Pittkunings wutšobnje pśepšojutej na koncert a rozgrona w serbskej a nimskej rěcy. Buźćo wutšobnje witane! Ceły program Nocy wótwórjonych cerkwjow w měsće jo pód www.ndok.de. Program se wót 21:00 do 01:00 góz. wóspjetujo kuždu góźinu.


Die AG Wendischer Gottesdienst und der sorbische Liederpoet Pittkunings laden zu Konzert und Gespräch in deutscher und wendischer/sorbischer Sprache in die Evangelisch-methodistische Kirche in Cottbus, Virchowstraße 41, ein. Das gesamte Programm der Kirchennacht in Cottbus finden Sie unter www.ndok.de Das Programm wird von 21:00 bis 01:00 jede Stunde wiederholt.

15. maja 2016 (swětkownica)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. Dieter Schütt)

09. maja 2016 
16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: pósejźenje Kupki serbska namša, 
09. Mai 2016
16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Sitzung der AG Wendischer Gottesdienst

08. maja 2016 (šesta njeźela pó jatšach – exaudi)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Hartmut S. Leipner)

05. maja 2016 (stupny stwórk)
Bramborske serbske radijo 12:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Ingolf Kśenka)

03. maja 2016
Pósejźenje serbskeje pśirady EKBO w Zgórjelcu
03. Mai 2016
Sitzung des sorbischen/wendischen Beirats der EKBO in Görlitz

01. maja 2016 (pěta njeźela pó jatšach – rogate)
Serbski rozgłos MDR 12:00: Nabóžnina (Jadwiga Malinkowa)

01. maja 2016 (pěta njeźela pó jatšach – rogate)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Helmut Kurjo)

 

 

RSSPrint

Apryl 2016

Gedenkveranstaltung für Pfarrer Herbert Nowak zu seinem 100. Geburtstag.
Sonnabend, den 23. April 2016
14:00 Andacht auf dem Südfriedhof in Cottbus (Pfr. I. Kschenka).
15:00 Kaffeetrinken mit Erinnerungsworten im
Internat des NSG, Sielower Str. 39)

    

24. apryla 2016 14:00
wósadne wótpołdnjo we Slěpem z fararku Jadwigu Malinkowu
24. April 2016 14:00
Gemeindenachmittag in Schleife mit Pfarrerin Jadwiga Mahling

24. apryla 2016 (stwórta njeźela pó jatšach – kantate)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Madlena Norbergowa)

23. apryla 2016 hopomnjeńske zarědowanje za fararja Herberta Nowaka k jogo 100. narodninam 
14:00 nabóžnina na pódpołdnjowem kjarchobje (serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka), 15:00 klubowna Dolnoserbskego internata: zgromadne kafejpiśe z dopomnjeńskimi słowami (Christina Kliemowa, Pětš Janaš)
23. April 2016 Gedenkveranstaltung für Pf. H. Nowak zum 100. Geburtstag
14:00 Andacht auf dem Südfriedhof in Cottbus (Pfr. I. Kschenka)
15:00 Kaffeetrinken mit Erinnerungsworten (C. Kliem, P. Jannasch) im Internat des NSG, Sielower Str. 39

21. apryla 2016 18:00 Serbska stawiznarka Trudla Malikowa pśestajijo swóje sleźenja wó serbskich hudrogowarjach w serbsko–nimskem domowniskem muzeumje w Janšojcach.
21. April 2016 18:00 Die sorbische Historikerin Trude Mahling stellt ihre Forschungen zu wendischen Auswanderern im Wendisch–Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde vor.

21. apryla 2016 18:00 Lubińska radnica: Christel-Lehmann-Enders pśednjaso wó nałogach hokoło Swětego Jana.
21. April 2016 18:00 Radhaus Lübben: C. Lehmann-Enders trägt über wendische Sitten zu Johannis vor.

19. apryla 2016 09:30 Slěpo: 3. konferenca serbskich prjatkarjow
19. April 2016 09:30 3. Sorbisch/wendische Predigerkonferenz in Schleife

17. apryla 2016 (tśeśa njeźela pó jatšach – jubilate)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Bernd Pittkunings)

10. apryla 2016 (druga njeźela pó jatšach – miserikordias domini)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Adelheid Dawmowa)

10. apryla 2016 10:30
Serbska namša w Dešnje. Liturgija: fararka Katherina Köhlerowa.
10. April 2016 1030
Wendischer Gottesdienst in Dissen. Liturgie: Pfarrerin Katherina Köhler
 

04. apryla 2016 
16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: pósejźenje Kupki serbska namša, 18:00 pósejźenje pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi
04. April 2016
16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Sitzung der AG Wendischer Gottesdienst, 18:00 Vorstandssitzunng des wendischen Kirchenvereins

03. apryla 2016 (małe jatšy)
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Hans-Christoph Schütt)

  

Měrc 2016

28. měrca (drugi jatšowny swěźeń)

Bramborske serbske radijo 12:30: Dolnoserbska jatšowna namša z dupjenim – nagrawanje z picańskeje cerkwje wót 27. měrca

27. měrca 2016 (jatšownica)
6:30 Tradicionelne namšuhyśe w Bórkowach zachopijo ze zwónjenim a tšubjenim. Zeger 9:30 spiwa chor Concordia a wósada pśichwata na namšu.

27. měrca 2016 (jatšownica)
7:00 nabóžnina w Rownem na kjarchobje (fararka Jadwiga Malinkowa)

27. měrca 2016 (jatšownica)
Janšojce 6:15: Jatšowne spiwanje

27. měrca 2016 (jatšownica)
Barbuk 9:45: Jatšowne spiwanje pla zwóna, Móst 10:15 pśi cerkwi, Nowa Wjas 10:45 pśi cerkwi, Hus 11:15 pśi gmejnskem centrumje

27. měrca 2016 (jatšownica)
Bramborske serbske radijo 12:30: Nabóžne husćełanje (Hans-Christoph Schütt); jatšowne spiwanje z Chorom Łuzyca

26. měrca 2016 (śicha sobota)/27. měrca 2016 (jatšownica)
Rowne 20:00: Jatšowne spiwanje ze žeńskeceju kupkowu Kantorki a Kólesko

25. měrca 2016 (śichy pětk)
Cerkwja w Dešnje 16:00: Spiwanje Chora Łužyca

25. měrca 2016 (śichy pětk) 
Bramborske serbske radijo 12:30: Nabóžne husćełanje (Helmut Hupac); serbske kamjenje na row; muzikaliske bjatowanja

25. měrca 2016 (śichy pětk) 
Serbski rozgłos MDR 12:00: Nabóžnina (fararka Jadwiga Malinkowa)

20. měrca 2016 (njeźela palmarum) 
Cerkwja w Janšojcach 14:00: Koncert Chora Łužyca

20. měrca 2016 (njeźela palmarum) 
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (M. Hermaš)

13. měrca 2016 (pěta njeźela spótnego casa) 
Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Ch. Kliemowa)

09. měrca 2016 Informacije wó Serbach aktualizěrowane na www.ekbo.de

06. měrca 2016 (stwórta njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (faraŕ Helmut Hupac)

6. měrca 2016 (laetare) Serbsko–nimska namša w chóśebuskej Nimskej cerkwi. Liturgija: hušy promšt M. Herche, faraŕ D. Schütt. Lektory: L. Becker, dr. Ch. Piniekowa, H. S. Leipner, źiśeca namša: S. Krawcojc. Wóswěśijomy 50. serbsku namšu nowšego casa w měsće. Hustupujo Dolnoserbski źiśecy chor (G. Šejn). Pó namšy su wšykne hutšobnje pśepšosone na kafej a pjacywo.

    

Februar 2016

28. februara 2016 (tśeśa njeźela spótnego casa) wósadne wótpołdnjo w Slěpem (fararka Jadwiga Malinkowa)

28. februara 2016 (tśeśa njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (f. Dieter Schütt)

22. februara 2016 Ewangelski centrum w Chóśebuzu 18:00: pósejźenje Kupki serbska namša

21. februara 2016 (reminiscere) 10:00 Serbsko–nimska namša w Bórkowach z f. M. Heilmannom a I. Kśenku.

21. februara 2016 (drugna njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (dr. Christiana Piniekowa)

17. februara 2016 Stara šula w Nowej Niwje 19:00 Pśednosk wó tśupcańskem fararju Albinu Mollerusu (dr. Doris Teichmannowa)

14. februara 2016 (prědna njeźela spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Cyril Pjech)

07. februara 2016 (njeźela do spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Cyril Pjech)

    

Januar 2016

31. januara 2016 (druga njeźela do spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Cyrll Pjech)

24. januara 2016 (tśeśa njeźela do spótnego casa) 14:00 Serbsko– nimska namša w Rogoznje. Zagronity za liturgiju jo f. Dieter Schütt. Pó namšy su wšykne hutšobnje pśepšosone na kafej a mazańc.

24. januara 2016 (tśeśa njeźela do spótnego casa) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Manfred Hermaš)

18. januara 2016 16:00 Pósejźenje Kupki serbska namša w chóśebuskem Ewangelskem centrumje

17. januara 2016 (slědna njeźela pó Tśoch Kralach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje (Helmut Kurjo)

10. januara 2016 (prědna njeźela pó Tśoch Kralach) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne husćełanje

06. januara 2016 (Tšoch kraloch) Bramborske serbske radijo 13:30: Wóspjetowanje prjatkowanja