Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
RSSPrint

Serbska wósada

 

Serby w ewangelskej cerkwi (Serbska wósada)
Sorben und Wenden in der evangelischen Kirche

Ewangelske Serby su integrěrowane w swójich domacnych nimsko–serbskich wósadach w dwěma krajnima cerkwjoma: Ewangelska cerkwja Barlinja–Bramborskeje-slazyńskeje Górneje Łužyce (EKBO) a Ewangelsko-lutherska krajna cerkwja Sakskeje. Drobne informacije su w nimskej rěcy na internetnem ➚ boce serbskeje pśirady ewangelskeje cerkwje. Lětne rozpšawy źělabnosći gremijow ewangelskich Serbow w Dolnej a Górnej Łužycy móžośo tam ześěgnus.

Serbska wósada zgromaźujo serbskich ewangelskich kśesćijanow w EKBO w profilowej wósaźe, kótarejež zakladny nadawk jo zapowědanje słowa Bóžego w serbskej rěcy. Serbska wósada woplěwa a dalej dawa serbsku rěc a tradiciju w cerkwi.

Kontakt z mejlku: Serbska wósada

Die evangelischen Sorben und Wenden sind in ihre zweisprachige Heimatgemeinden integriert innerhalb zweier Landeskirchen: die Evangelische Kirche Berlin–Brandenburg–schlesische Oberlausitz (EKBO) und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens. Detaillierte Informations sind auf der ➚ Internetseite des Sorben–Wenden-Beirates der evangelischen Kirche zu finden. Die Jahresberichte der Gremientätigkeit der evangelischen Sorben und Wenden in der Nieder- und Oberlausitz sind dort herunterzuladen.

Die Serbska Wósada versammelt die wendischen evangelischen Christen in der EKBO in einer Profilgemeinde, deren Hauptaufgabe die Verkündigung von Gottes Wort in wendischer Sprache ist. Die Serbska Wósada pflegt die wendische Sprache und ihre Traditionen in der Kirche und gibt sie weiter.

Kontakt per E-Mail: Serbska Wósada

 

Nadawk mějucy ewangelskeje cerkwje za Serbow
Beauftragter der evangelischen Kirche für die Wenden/Sorben

Pó § 2 wóstawk 1 Cerkwineje serbskeje kazni pówołajo wjednistwo cerkwje EKBO nadawk mějucy za Serbow na naraźenje pśirady ewangelskeje cerkwje za serbske wósadne žywjenje.

Nach § 2 Abs. 1 des Kirchlichen Sorben–Wenden-Gesetzes beruft die Kirchenleitung der EKBO auf Vorschlag des Beirats für sorbische und wendische Gemeindearbeit einen Beauftragten.

Nadawk mějucy EKBO za Serbow:
Beauftragter für die Wenden/Sorben:

Manfred Hermaš, Rowne

 

 

Pśirada ewangelskeje cerkwje za serbske wósadne žywjenje
Beirat der evangelischen Kirche für sorbische und wendische Gemeindearbeit

Wótpowědajuce serbskeje kaznje EKBO koordiněrujo a pódpěrujo Serbska pśirada EKBO a Ewangelsko–lutheroweje krajneje cerkwje Sakskeje serbske cerkwinske nastupnosći. Rozprawy pśirady a dalšne informacije su pśistupne na boce ➚ "Cerkwine źěło ze Serbami EKBO"

Entsprechend des Sorben/Wenden-Gesetzes der EKBO koordinierrt und unterstützt ein Sorben–Wenden-Beirat der EKBO und der sächsischen Lutherisch-evangelischen Landeskirche die wendischen und sorbischen kirchlichen Angelegenheiten. Die Berichte des Beirates und weitere Informationen sind auf der EKBO-Seite ➚ "Kirchliche Arbeit mit Sorben und Wenden" verfügbar.

 

Cłonki/Mitglieder:

Clemens Bethge (wušy cerwiny raźc konsistorija, ako zagronity konsistorija za Serbow póraźujucy cłonk)
Manfred Hermaš (pśedsedaŕ, zastupnik slěpjańskeje wósady)
Tobias Pawoł Jachmann (baršćańska wósada, póraźujucy cłonk)
Karin Kalawcyna (turjańska šołtowka, zastupnica komunow)
Katharina Köhlerowa (serbska koordiatorka-promštowka)
Cezary Królewicz (zastupnik wrocławskeje diocezy)
Ingolf Kśenka (serbski dušepastyŕ, póraźujucy cłonk)
Hartmut S. Leipner (zastupnik źěłoweje kupki Serbska namša)
Frank Matijašk (zastupny pśedsedaŕ, zastupnik Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.)
Ginter Pawliš (zastupnik cerkwinego wokrejsa Dolna Łužyca)
Karina Radawcyna (póraźujucy cłonk za serbske wósadne žywjenje)
Theresa Rineckerowa (koordinatorka, ako wuša promštowka zgórjelskeje cerkwineje krajnosći EKBO, póraźujucy cłonk)
Kryštof Rummel (serbski superintendent Ewangelsko–lutheroweje krajneje cerkwje Sakskeje)
Matthias Scheufele (Centrum za dialog a pśeměnjenje)
Georg Thimme (zastupnik chóśebuskego cerkwinego wokrjesa)
Günter Wjenk (zastupnik cerkwinego wokrjesa šlazyńska Górna Łužyca)
N. N. (zastupnik wědomnosći)

 

Dušepastyrje
Seelsorger

Katharina Köhlerowa, faraŕka w ewangelskej wósaźe w Dešnje–Žylowje–Strjažowje, ☎ +49 35606 257
Ingolf Kśenka, faraŕ w ewangelskej wósaźe Janšojce, ☎ +49 35607 74828
Jadwiga Malinkowa, faraŕka w ewangelskej wósaźe Slěpo, ☎ +49 35773 998244

Faraŕka Katharina Köhlerowa jo pśewzeła funkciju koordinatorku-promštowku serbskego dušepastyŕstwa w EKBO a gromadnego źěła ze Serbami susedneje ewangelsko–lutheroweje krajneje cerkwje Sakskeje. Połne městno serbskego superintendenta jo tuchylu w EKBO wakantne.

Die Funktion einer koordinierenden Geistlichen für die wendische Seelsorge und die Zusammenarbeit mit den Sorben in der benachbarten Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (EVLKS) übernimmt Pfarrerin Katharina Köhler. Die volle Stelle eines wendischen Superintendenten ist derzeit für die EKBO vakant.

 

Serbske duchowne w EKBO
Wendische und sorbische Geistliche in der EKBO

prjatkaŕ Manfred Hermaš, Rowne, pśedsedaŕ pśirady ewangelskeje cerkwje za serbske wósadne žywjenje
faraŕ na wuměnku Helmut Hupac, Głowna droga 22, D-03096 Smogorjow (załožeński pśedsedaŕ STSRC)
faraŕ Tobias Pawoł Jachmann, Wiłojska droga 255, D-03149 Baršć
faraŕka Katherina Köhlerowa, Glowna droga 27, D-03096 Dešno, nawjedujuca serbska duchowna
faraŕ Ingolf Kśenka, Cerkwina droga 6, D-03147 Janšojce, serbski dušepastyŕ
faraŕka Jadwiga Malinkowa, Měrowa droga 68, D-02959 Slěpo, serbska dušepastyŕka
faraŕ na wuměnku Cyril Pjech, Fuggerstraße 39, 10777 Berlin
faraŕ dr. Stefan Reichelt, Najs 36, D-02979 Bluń
faraŕ na wuměnku Dieter Schütt, Chóśebuska droga 2, D-03055 Chóśebuz

 

Serbske lektory w EKBO
Wendische Lektoren in der EKBO

dr. Hartmut S. Leipner, Žylowk
Ernst Mucha, Turjej
Bernd Pittkunings, Chóśebuz
Ginter Pawliš, Zły Komorow
Reinhard Šołtka, DrjejceSpěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t.
Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

Towaristwo spěchujo nałožowanje serbskeje rěcy w ewangelskich wósadach. Wóno co rěc serbskeje biblije a serbskich nabóžninskich tradicijow a póbóžnosći zachowaś a z tym pśinosowaś ku skšuśenju a dalšnemu wuwiśeju a nałožowanju nacasneje dolnoserbskeje rěcy. Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. źěła gromadu ze Serbskim ewangelskim towaristwom z Górneje Łužyce, kenž wudajo casopis ewangelskich Serbow Pomhaj Bóh.

Der Verein fördert den Gebrauch der wendischen Sprache in den evangelischen Kirchengemeinden. Er will die Sprache der wendischen Bibel und wendisch geprägter kirchlicher Traditionen und Frömmigkeit gegenwärtig halten und dadurch einen Beitrag zur Konsolidierung und zur weiteren Entwicklung und Verwendung einer lebendigen wendischen/niedersorbischen Sprache leisten. Der Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V. arbeitet mit dem Sorbischen Evangelischen Verein aus der Oberlausitz zusammen, der die Zeitschrift der evangelischen Sorben/Wenden Pomhaj Bóh herausgibt.

 

 

Cłonki pśedsedarstwa
Mitglieder des Vorstandes

pśedsedaŕ/Vorsitzender dr. Hartmut S. Leipner, w interneśe: libotka, CMAT
zastupny pśedsedaŕ/stellvertretender Vorsitzender Werner Měškank
pókładnik/Kassenwart Frank Matijašk

 

 

Źěłowa kupka Serbska namša
Arbeitsgruppe Wendischer Gottesdienst

Basowodemokratiska kupka Serbska namša jo była pśipoznata wót synody Ewangelskeje cerkwje Barlinja a Bramborskeje w łěśe 1988 ako cerkwinska institucija. Organizěrujo cerkwinske žywjenje Serbskeje wósady. Wósebnje jo zagronita za serbske namše.

Die basisdemokratische Gruppe Wendischer Gottesdienst wurde von der Synode der der Evangelischen Kirche Berlin–Brankenburg 1988 als kirchliche Einrichtung anerkannt. Sie organisiert das kirchliche Leben der Wendischen Gemeinde. Insbesonders ist sie für die wendischen Gottesdienste verantwortlich.

Cłonki:
Mitglieder:

Martina Golašojc
Tobias P. Jachmann
Christina Kliemowa
Katharina Köhlerowa
Ana Kosacojc-Kozelowa
Stefanie Krawcojc
Ingolf Kśenka
Hartmut S. Leipner
Siegfried Malk
Werner Měškank
Madlena Norbergowa
Ginter Pawliš
Christiana Piniekowa
Cyril Pjech
Steffen Reichelt
Dieter Schütt
Reinhard Šołtka
Steffen Tušlink
Brigita Zakrjejcowa

W nadawki kupki Serbska namša pśidu Bože słowo a komentary na cerkwinen łopjenu ”Pomogaj Bog" w Nowem casniku a ako Bóže słowo w serbskem rozgłosu RBB wót dalšnych serbskich kśesćijanow:

Im Auftrag der Gruppe Wendischer Gottesdienst kommen ein Bibelwort und Kommentare auf der Kirchenseite "Pomogaj Bog" im Nowy Casnik und als Andacht im sorbischen Rundfunk des RBB von weiteren wendischen Christen:

Franc Juro Deuse, Kito Kśižank, Ines Neumannojc, Till Wojto.

 

Centrum za dialog a pśeměnjenje
Zentrum für Dialog und Wandel

Serbska wósada wusko kooperěrujo z Centrumom za dialog a pśeměnjenje. Ta cerkwina institucija pódpěrujo towarišnostne wurownanje we Łužicy. Wjednik Centruma jo faraŕ Matthias Scheufele.

Die wendischen Christen der Niederlausitz arbeiten eng mit dem Zentrum für Dialog und Wandel zusammen. Diese kirchliche Einrichtung unterstützt den gesellschaftlichen Ausgleich in der Lausitz. Der Leiter des Zentrums ist Pfarrer Matthias Scheufele.

 

 

Dalšne informacije wó Serbskej wósaźe Dolneje Łužyce su teke na ➚ internetnem boce chóśebuskego cerkwinego wokrejsa w nimskej rěcy.

Weitere Informationen über die wendischen Christen in der Niederlausitz sind auch auf der ➚ Internetseite des Kirchenkreises Cottbus.

Letzte Änderung am: 07.08.2022