Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

Serbske nakładnistwo

Wendischer Verlag

Zaměr Serbskego nakładnistwa jo wudaśe knigłow, casopisow a drugich medijow, z temami, kenž su zajmne za Serbow:

Duchowna literatura, rěc, stawizny, muzika, kulturne derbstwo.

Zweck des Wendischen Verlages ist die Herausgabe von Zeitschriften, Büchern und anderer Medien, mit Themen, die für Wenden interessant sind:

Geistige Literatur, Sprache, Geschichte, Musik, kulturelles Erbe.

RSSPrint

Milan Hrabal: Pó droze śerpjenja a wěry

Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. jo wudało za Łužyski cerkwiny źeń nowe knigły z basni Milana Hrabala "Pó droze śerpjenja a wěry". Tekst se wózjawijo w 6 rěcach: dolnoserbski, česki, nimski, górnoserbski, engelski a pólski. Buźo w Zgórjelcu k dostaśeju w Serbskem centrumje.

Gaž cośo knigły dostaś, napišćo pšosym mejlku na Serbsku wósadu.

 

 

Ermelowa ABC-fibla

Pśed jadnab 350 lětami jo se wuśišćała fibla w serbskej rěcy, kótaraž jo zmóžniła serbskim a nimskim źiśam w Kalawje cytaś wuknuś. Rownož ku kóńcoju 17. stolěśa su pśikazali znicenje wšyknych serbskich knigłow w tencasnej Łužycy, jo se namakał pśed někotarych lět w budyšyńskej měsćańskej bibliotece slědny eksemplar togo „Wendisch Buchstabir Büchlein”. Pśirědowanje dłujki cas jasnje było njejo. Wurězk tych kniglickow w Serbskem kulturnem leksikonje z lěta 2014 jo pózbuźił intensiwne slěźeńske źěło prof. Michaela Ermela z Barlinja, kótarež su kradu jasnje dopokazali, až fibla póchada wót kalawskego raźinego kněza a šularja Jura Ermela (ca. 1595 – 1669) – jadnogo pśedchadnika Michaela Ermela-Barlinskego. Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. jo něnto wudało bibliofilne nowowudaśe teje ABC-fible.

Zjawna prezentacija ABC-fible jo była 19.05.2022 w kalawskej Serbskej cerkwi.

Gaž cośo nowośišć Ermeloweje ABC-fible dostaś, napišćo pšosym mejlku na Serbsku wósadu.

 

 

Serbska Biblija 1868|2018

Nowe wudaśe Biblije w dolnoserbskeje rěcy jo wujśło w lěśe 2018 ako digitalna werzija slědnogo wudaśa lěta 1868 we łatyńskich pismikach a w pśiměrjonem pšawopisu. Jo pśistupna w ➚ interneśe abo ako CD. W lěśe 2021 jo wujšeł śišćany nakład. Na napšašowanje jo zadermo k dostaśeju pla Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t.

Die Neuausgabe der Bibel in wendischer Sprache erschien 2018 als digitale Version der letzten Ausgabe von 1868 im modernen Textsatz und in angepasster Rechtschreibung. Sie ist im ➚ Internet zugänglich oder als CD erhältlich. 2019 erschien eine Druckausgabe. Auf Nachfrage ist sie kostenfrei beim Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V. zu erhalten

 

 

 

Serbske cerkwine stawizny

Wendische Kirchengeschichte

W septembru 2021 su wujšli w barlińskem nakładnistwje Logos knigły w nimskej rěcy "Wendische Kirchengeschichte und Kirchenliteratur in der Niederlausitz seit der Reformation bis 1800" wót Doris Teichmannoweje (2. rozšyrjony nakład).

Im Sepember 2021 erschien im Berliner Logos-Verlag das Buch "Wendische Kirchengeschichte und Kirchenliteratur in der Niederlausitz seit der Reformation bis 1800" von Doris Teichmann (2. erweiterter Ausgabe).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letzte Änderung am: 04.06.2022