Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

  Cerkwina pratyja

  Kirchenkalender

  Magiski kwadrat w cerkwi Sagrada Familia w Bacelonje
  RSSPrint

  Cerkwina pratyja 2018

  januar/wezymski

  18. januar 2018 19:00 Lubnjow: Pśednosk ”Burska do cerkwje” (Doris Heinzowa)
  18. Januar 2018 19:00 Kulturzentrum Lübbenau: Vortrag „Die wendische Tracht in der Kirche” (Doris Heinz)

  18. wezmymski 2018 100. pósmjertniny Karla Alberta Haußiga. Roźony chośebuźaŕ běšo prjatkaŕ we Wětošowje a statkowašo wušej 35 lět ako faraŕ w Kórjenju. Jaden z prědnych cłonkow Maśice Serbskeje.
  18. Januar 2018 100. Todestag von Karl Albert Haußig. Der gebürtige Cottbuser war Prediger in Vetschau und wirkte über 35 Jahre als Pfarrer in Kahren. Einer der ersten Mitglieder der Maśica Serbska.

  20. wezmymski 2018 Matej Młynk 1878 † w Grodku. Póchada z Lěskeje, běso faraŕ we Złem Komorowje a wušej 40 lět pśi grodkojskej Serbskej cerkwi
  20. Januar 2018 Matej Młynk 1878 † in Spremberg. Er stammt aus Lieske, war Pfarrer in Senftenberg und über 40 Jahre an der Wendischen Kirche Spremberg.

  24. wezymski 2018 16:30 chóśebuski Ewangelski centrum: prědne pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
  24. Januar 2018 16:30 Evangelisches Zentrum Cottbus: erste Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

  februar/swěckowny

  02. swěckowny 2018 250. pósmjertny źeń J. G. Hauptmanna. Wušy faraŕ w Lubnjowje, awtor prědneje śišćaneje dolnoserbskeje gramatiki a serbskich spiwarskich
  02. Februar 2018  250. Todestag von J. G. Hauptmann.Oberpfarrer in Lübbenau, Autor der ersten gedruckten niedersorbischen Grammatik und eines wendischen Liederbuches

  13. swěckowny 2018 zapust
  13. Februar 2018 Fastnacht

  14. swěckowny 2018 pódjebnica/popelna srjoda
  14. Februar 2018 Aschermittwoch

  14. swěckowny 2018 19:00 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pśednosk „Pśiwěry w Serbach” (Uta Henšelowa)
  14. Februar 2018 19:00 Wendische Kirche Senftenberg: Vortrag „Aberglaube bei den Wenden” (Ute Henschel)

  20. swěckowny 2018 Benjamin Běgaŕ 1873 † w Janšojcach, faraŕ w Picnju, Wětošowje a Janšojcach, sobuzałožaŕ a wudawaŕ ewangelskego casopisa „Wosadnik”
  20. Februar 2018 Benjamin Bieger 1873 † in Jänschwalde, Pfarrer in Peitz, Vetschau und Jänschwalde, Mitbegründer und Herausgeber der evangelischen Zeitschrift „Wosadnik”

  28. swěckowny 2018 17:00 Centrum za dialog a pśeměnjenje w Kórjenju: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
  28. Februar 2018 17:00 Zentrum für Dialog und Wandel Kahren: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben

   

  měrc/pózymski

  03. pózymski 2018 14:00 Hory, Najsy 26: workshop Serbskego ewangelskego towaristwa a górnoserbskich evangelskich wósadow
  03. März 2018 Elsterheide-Berg, Am Anger 26: SET-Workshop der obersorbischen evangelischen Gemeinden

  08. pózymski 2018 16:30 chóśebuski ewangelski centrum: pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
  03. März 2018 16:30 Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

  11. pózymski 2018 Jan Boguměr Rychtaŕ 1703 ✶ w Chóśebuzu, faraŕ w Janšojcach
  11. März 2018 Johannes Gottfried Richter 1703 ✶ in Cottbus, Pfarrer in Jänschwalde

  19. pózymski 2018 16:00 Fara w Dešnje: zmakanje źěłoweje kupki „Serbska namša”
  19. März 2018 16:00 Pfarramt Dissen: Zusammenkunft der AG „Wendischer Gottesdienst“

  21. pózymski 2018 Jurij Libuš 1788 ✶ w Zdźarje, pśisamem 50 lět wušy faraŕ we Złem Komorowje
  21. März 2018 Jurij Libuš 1788 ✶ in Wilthen-Sora, fast 50 Jahre Oberpfarrer in Senftenberg

  22. pózymski 2018 Karl Gotthard Bolte 1928 † w Barlinju, faraŕ w Bórkowach, Brjazynje a Wětošowje. Jo serbski nawuknuł a teke za Serbow w Barlinju namše źaržał, Maśicaŕ
  22. März 2018 Karl Gotthard Bolte 1928 † in Berlin, Pfarrer in Burg, Briesen unnd Vetschau. Er eignete sich die wendische Sprache an und hielt auch für die Wenden in Berlin Gottesdienste, Mitglied der Maśica Serbska

  24. pózymski 2018 Jan Albert Nananael Fryco 1803 † we Łojowje, tamny faraŕ, korektor Frycowego Starego testamenta
  24. März 2018 Johann Albert Nananael Fritz 1803 † in Groß Luja, dortiger Pfarrer, Korrektor des Alten Testaments von Fritz

  25. pózymski 2018 bałabnica – palmarum
  25. März 2018 Palmsonntag

  29. pózymski 2018 źeń hustajenja Bóžego blida – zeleny stwórtk
  29. März 2018 Gründonnerstag

  30. pózymski 2018 śichy pětk
  30. März 2018 Karfreitag

  31. pózymski 2018 zakurjona sobota
  31. März 2018 Karsamstag

   

  apryl/nalětny

  01. nalětny 2018 (jatšownica) Popojce: do z. 6 jatšowne spiwanje, pótom dwójorěcna nabóžnina, A. Geldmeyer
  01. April 2018 Papitz: bis 6 Uhr Ostersingen, im Anschluss zweisprachige Andacht

  01. nalětny do 14. rozhelonego 2018 Serbska cerkwja we Wětošowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. April bis 14. Mai 2018 Wendische Kirche Vetschau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  02. nalětny 2018 (drugi jatšowny swěźeń) 09:30 Picnjo: serbska jatšowna namša, f. C. Pjech
  02. April 2019 09:30 Peitz: wendischer Ostergottesdienst, Pfarrer C. Pech

  04. nalětny 2018 19:00 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pśednosk „Do Barlinja! Serbske seśelnice a źiśarki we wjelikem měsće” (Martina Nowakowa)
  04. April 2018 19:00 Wendische Kirche Senftenberg: Vortrag ”Nach Berlin! Spreewälder Ammen und Kindermädchen in der Großstadt” (Martina Noack)

  08. nalětny 2018 (małe jatšy)

  09. nalětny 2018 Jan Krygaŕ 1598 ✶ w Brjazynje pla Gubina, kantor pśi cerkwi sw. Mikławša w Barlinju, nejwuznamnjejšy serbski komponist baroka a cerkwineje muziki
  09. April 2018 Johann Crüger 1598 ✶ in Groß Breesen bei Guben, Kantor an der Nikolaikirche in Berlin, bedeutenster wendischer Komponist des Barocks und der Kirchenmusik

  13. nalětny 2018 Dabit Boguwěr Głowan 1788 ✶ w Čornem Chołmcu, wuznamny pedagog, pśestajaŕ a wudawaŕ serbskich kjarližow a nabóžnych knigłow, wósebnje dolnoserbskeje biblije
  13. April 2018 Dabit Boguwěr Głowan 1788 ✶ in Schwarzkollm, bedeutender Pedagoge, Übersetzer und Herausgeber wendischer Kirchenlieder und geistlicher Literatur, besonder der niedersorbischen Bibel

  14. nalětny 2018 Oskar Pank 1928 † w Lindau/Bodensee, faraŕ w Skjarbošcu, Barlinju a Lipsku. Mócnje jo se zasajźował za serbsku rěc w cerkwi, maśicaŕ.
  14. April 2018 Oskar Pank 1928 † in Lindau/Bodensee, Pfarrer in Schorbus, Berlin und Leipzig. Er setzte sich stark für die wendische Sprache in der Kirche ein; Mitglied der Maśica Serbska.

  20. apryla 2018 16:00 Šula za dolnosersku rěc a kulturu: Bibliske koło „Bibliske špruchy za kuždu gózbu?” (dr. Hartmut S. Leipner)
  20. April 2018 16:00 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur: Wendischer Bibelkreis: „Bibelsprüche für jede Gelegenheit?” (Dr. Hartmut S. Leipner)

  21. apryla 2018 10:00 abo 14:00 Kórjeń: Klawura serbskeje wósady
  21. April 2018 10:00 oder 14:00 Kahren: Klausur der wendischen Gemeinde

  22. apryla 2018 (tśeśa njeźela pó jatšach/jubilate) 10:30 Dešno: serbska namša
  Dissen: wendischer Gottesdienst

   

  maj/rozhelony

  10. maja 2018 stupny stwórtk
  10. Mai 2018 Himmelfahrt

  13. maja 2018 25. wrośenica nowozałoženja Maśicy Serbskeje w Chóśebuzu
  13. Mai 2018 25. Jahrestag der Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus

  17. maja 2018 11:00 chóśebuski Pódpołnocny kjarchob: huswěśenje hopomnjeńskeje tofle za B. Šwjelu; 13:00 Měsćański dom: kolokwium za B. Šwjelu
  17. maja 11:00 Nordfriedhof Cottbus: Einweihung der Gedenktafel für Gotthols Schwela, 13:00 Stadthaus: Schwela-Kolloquium

  20. maja 2018 (swětkownica) 19:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Noc wótwórjonych cerkwjow, Serbske reje z tereminom, program z K. Eykec a kupku Serbska reja
  Oberkirche Cottbus: Nacht der offenen Kirchen in Cottbus, Musikprogramm Wendische Tänze mit dem Theremin, Programm mit C. Eyck und der Gruppe „Serbska Reja”

  20. maja 2018 70. pósmjertny źeń B. Šwjele
  20. Mai 2018 70. Todestag vom B. Šwjela

  21. maja 2018 (drugi swětkowny swěźeń) 14:00 Turjej: Swětkowna namša, f. D. Schütt
  ­21. Mai 2018 (Ostermontag) Tauer: wendischer Pfingstgottesdienst

  28. maja 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
  28. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

  30. maja 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
  30. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

  31. maja 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
  31. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

  31. maja 2018 brošma
  31. Mai 2018 Fronleichnam

  junij/smažki

  03. junij 2018 Hodźij: Serbski cerkwiny źeń
  03. Juni Göda: Sorbischer Kirchentag

  10. junij 2018 (druga njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Hochoza: serbsko–nimska namša (*naraźone)
  10. Juni 2018 (2. Sonntag nach Trinitatis) Drachhausen: wendisch–deutscher Gottesdienst (*Planung)

  17. junija 2018 (tśeśa njeźela pó swětej Tšojosći)* Žarow/Żary swěźeńska serbsko–pólska namša ku gózbje 300. wrośenicy hudaśa „Trjebulskego katechizma” wót Krystofa Gabriela Fabriciusa, f. A. Dębski (*naraźone)
  17. Juni 2018 (3. Sonntag nach Trinitatis) Sorau/Żary: Fabricius-Feier, 300. Jahrestag der Ausgabe des „Triebeler Katechismus” von Krystof Gabriel Fabricius (*Vorschlag)

   

  julij/žnjojski

  03. julija 2018* Chóśebuz: serbska namša ku kóncoju šulskego lěta, f. K. Huglarjowa (*naraźone)
  Cottbus: wendischer Gottesdienst zum Schuljahresende (*Planung)

  01. do 31. julija 2018 Kśicna cerkwja w Grodku: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. Juli 2018 Kreunzkirche Spremberg: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  15. julija 2018 (sedyma njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Zły Komorow: ekumeniska serbsko–nimska namša, f. D. Schütt (*naraźone)
  Senftenberg: ökumenischer wendisch–deutscher Gottesdienst  (*in Planung)

   

  awgust/jacmjeński

  01. do 31. awgusta 2018 Kloštarska cerkwja w Gubinje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. August 2018 Klosterkirche Guben: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  14.08.2018 200. narodny źeń J. C. F. Zwahra
  200. Geburtstag von J. C. F. Zwahr

  18.08.2018 Wuježk: serbske familijowe drogowanje a dwórowy swěźeń
  Wuischke: sorbische Familienwanderung und Hoffest

  19. awgusta 2018 (dwanasta njeźela pó swětej Tšojosći)* 10:00* Serbska cerkwja we Wětošowje: serbsko–nimska namša, f. I. Kśenka/f. R. Eiselt
  Wendische Kirche Vetschau: wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

  september/nazymski

  01. do 30. septembera 2018 Cerkwja sw. Mikławša w Baršću: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 30. September 2018 Nikolaikirche Forst: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  02.09.2018 (styrnasta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: 250. serbska namša nowšego casa, 30 lět źěłoweje kupki „Serbska namša”, prezentacija elektroniskego hudaśa Serbskeje biblije 1868/2018
  Oberkirche Cottbus: 250. wendischer Gottesdienst neuerer Zeit, 30 Jahre AG „Wendischer Gottesdienst”, Präsentation der elektronischen Ausgabe der Wendischen Bibel 1868/2018

  09. septembera 2018 Dešno błośański cerkwiny źeń, f. K. Wuglarjowa
  Dissen Spreewaldkirchentag

  26.09.2018 17:00 Ewangelski centrum w Zgórjelcu: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
  Evangelisches Zentrum Görlitz: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben 

   


  oktober/winski

  01. do 31. oktobera 2018 Cerkwja sw. Pankraciusa w Kamjenej: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. Oktober 2018 St.-Pankracius-Kirche Lübben-Steinkirchen: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  14.10.2018 15:00 cerkwja sw. Pětša w Zgórjelcu: rozžognowanje z Martinom Herchom a zapokazanje nowego hušego promšta
  Peterskirche Görlitz: Verabschiedung Martin Herche und Einführung des neuen Generalsuperintendenten

  31. oktobera 2018 (źeń reformacije) Janšojce: serbska namša, f. I. Kśenka
  Jänschwalde: wendischer Gottesdienst

  31.10.2018 14:00 zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa
  Mitgliederversammlung des Sorbischen evangelischen Vereins

   

  nowember/młošny

  01. do 31. nowembera 2018 Radna žurla we Łukowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. November 2018 Ratssaal Lukau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  11. nowembera 2018 (styriadwaźasta njeźela pó swětej Tšojosći) Žarow/Żary*: swěźeńska namša ku gózbje 470. wrośenicy pśełožka Nowego testamenta do serbskeje rěcy wót Mikławuša Jakubicy, f. A. Dębski (*naraźony)
  Sorau/Żary*: Jakubica-Feier – 470. Jahrestag der Übersetzung des Neuen Testament ins Wendische von Mikławuš Jakubica (*Vorschlag)

  21.11.2018 pokutna srjoda
  Buß- und Bettag

  25.11.2018 njeźela zamrětych
  Totensonntag

   

  december/zymski

  01.12.2018 14:00 chóśebuski Měsćański muzej: wólbna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi. z. t.
  Stadtmuseum Cottbus: Wahlversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

  02.12.2018 prědna njeźela pśichoda
  erster Sonntag im Advent

  25.12.2018 (gódownica) 10:00 chóśebuska Serbska cerkwja: serbska gódowna namša, f. I. Kśenka
  Klosterkirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst

  26.12.2018 400. pósmjertny źeń A. Mollerusa
  400. Todestag von A. Moller

   

   

  januar/wezymski 2019

  06. januara 2019 (Tśoch kralow) serbska spiwarska a cytańska namša, f. K. Huglarjowa
  wendischer Lese- und Singegottesdienst

   

   

   

  Cerkwina pratyja 2019

  januar/wezymski

  06. januara 2019 Muzikowa a cytańska namša ku Tšoch kralach
  06. Januar 2019 Musik- und Lesegottesdienst zu Epiphanias

  13. abo 20. januar 2019 Gołkojce: serbsko–nimska namša na 200. smjertniny J. B. Fryca
  13. oder 20. Januar 2019 Kolkwitz: wendisch–deutscher Gottesdienst zum 200. Todestag von J. F. Fritz  maj/rozhelony

  17. do 19. rozhelonego 2019 Drastwowy swěźeń w Lubinje
  17. bis 19. Mai 2019 Trachtenfest in Lübben

  Letzte Änderung am: 15.02.2018